1.

 

Zebranie ogólne - wybór Rady Rodziców, omówienie koncepcji pracy szkoły i wewnątrzszkolnego oceniania, sprawy organizacyjne, spotkanie  z wychowawcami.

 

19.09.2018r.

godz. 17.30

2.       

 

Zebranie ogólne -  pogadanka dla rodziców, spotkanie   z wychowawcami klas; omówienie postępów  w nauce

21.11.2018

godz.17.00

3.

 

Wywiadówka za I semestr  - zebranie ogólne, spotkanie z wychowawcami klas, podsumowanie pracy za I semestr

 25.01.2019

godz. 17.00

4.

Spotkanie wychowawców z rodzicami, omówienie wyników nauczania i zachowania

25.04.2019

godz.18.00  zmiana:

 7 maja 2019 godz. 1400

 

RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA  dla rodziców

 Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L nr 119) – art. 12, art. 13 (RODO) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych dzieci jest Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Siennowie reprezentowana przez Dyrektora.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a- wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie powszechnie    obowiązujących przepisów prawa -  art. 6 ust 1 pkt c Rozporządzenia 2016/679 

b- w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody - art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust.2 lit. c - Rozporządzenia 2016/679

4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa. W zakresie danych pozyskanych na podstawie zgody – do czasu wycofania zgody.

7. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec takiego  przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679

9. Podanie Pani/Pana danych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.

10. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.